Regulamin Apartamentów ROZETA

– warunki szczegółowe wynajmu –

I.    Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa warunki, na podstawie których można dokonać rezerwacji
i wynajmu miejsc noclegowych w Apartamentach ROZETA w Zakopanem. Umowa pomiędzy Klientem a właścicielem obiektu zostaje zawarta w momencie dokonania rezerwacji.

II.    Rezerwacja

 1. Celem dokonania rezerwacji usługi, Klient rezerwuje pobyt wypełniając formularz rezerwacyjny na stronie internetowej www.apartamenty-rozeta.pl lub telefonicznie. Na adres e-mail Klienta zostanie wysłana wstępna rezerwacja wybranego apartamentu, która jest utrzymywana przez 3 dni robocze – w tym czasie powinna wpłynąć na konto właściciela Apartamentów ROZETA wyliczona zaliczka
  w wysokości 30% ogólnej wartości rezerwacji.
 2. Wpłacona zaliczka stanowi potwierdzenie rezerwacji.
 3. W przypadku braku dokonania wpłaty zaliczki w wyznaczonym terminie rezerwacja wstępna ulega automatycznemu anulowaniu.
 4. Po otrzymaniu zaliczki bądź całej kwoty za rezerwację, Klient otrzyma e-mail lub sms
  z potwierdzeniem wpłaty. Na żądanie Klienta, zgłoszone przy potwierdzaniu rezerwacji, wystawiana jest faktura dokumentująca otrzymaną wpłatę.
 5. O ile nie została opłacona cała należność za pobyt a tylko zaliczka, pozostałą kwotę należności należy uiścić niezwłocznie w dniu przyjazdu (podczas meldowania) u osoby przekazującej klucze do apartamentu. Na żądanie Klienta, zgłoszone osobie przekazującej klucze w dniu przyjazdu, wystawiana jest faktura dokumentująca otrzymaną wpłatę.
 6. Na terenie Miasta Zakopanego obowiązuje opłata miejscowa w wysokości 2,00 PLN za osobę za każdy pełen dzień pobytu, która wliczona jest w koszt pobytu.

 

III.    Warunki umowy najmu

 1. Umowa zawarta pomiędzy właścicielem obiektu a Klientem obejmuje tylko
  i wyłącznie wynajem apartamentu. W cenę wynajmu są wliczone opłaty za media, monitorowany parking, Wi-Fi, opłata miejscowa.
 2. Odbiór kluczy – przyjazd powinien nastąpić w godzinach ustalonych telefonicznie lub mailem
  z osobą odpowiedzialną za rezerwację.
 3. Doba hotelowa rozpoczyna się od godziny 14:00 w dniu przyjazdu i kończy się o godzinie 10:00
  w dniu wyjazdu.
 4. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę Klient zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia telefonicznie osoby odpowiedzialnej za rezerwację.
 5. Zameldowanie odbywa się do godziny 22:00.
 6. Wynajem apartamentów w Apartamentach ROZETA obejmuje minimum trzy doby.
 7. Klient zobowiązany jest do zapłaty kwoty z potwierdzenia rezerwacji pobytu nawet, jeśli
  z przyczyn niezależnych od właściciela obiektu, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu (trudności komunikacyjne, powody osobiste).
 8. Klient ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić osobę odpowiedzialną za rezerwację
  o wszelkich zdarzeniach, które mogą narazić właściciela lokalu na szkodę.
 9. Klient może korzystać z lokalu jedynie w celach mieszkaniowych i nie może go oddać
  w dalszy podnajem.
 10. Klient odpowiada za wszelkie szkody, jakie wyrządzi w wyposażeniu lokalu i w samym lokalu. Klient zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić osobę odpowiedzialną za rezerwację lub osobie odpowiedzialnej za klucze o wszelkich szkodach i zobowiązuje się do ich pokrycia najpóźniej w dniu wyjazdu.
 11. W Apartamentach ROZETA obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 7:00 dnia następnego.

 

 IV.    Obowiązki klienta

 1. Liczba osób mających zamieszkać w apartamencie jest ograniczona do podanej
  w potwierdzeniu rezerwacji. Klient zobowiązany jest do poinformowania telefonicznie lub
  e-mailem o jakiejkolwiek zmianie tej liczby. Jeśli liczba ta przekroczy liczbę podaną na potwierdzeniu rezerwacji Klient ma obowiązek (jeśli istnieje możliwość w apartamencie) dopłacić za osoby niezgłoszone. W innym przypadku osoba odpowiedzialna za rezerwację może odmówić wydania kluczy do apartamentu.
 2. Klient zobowiązany jest do zachowania zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymywanie apartamentu
  w stanie zastanym.
 3. Osoby odwiedzające, niezameldowane mogą przebywać w apartamencie, po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielem, od godziny 7:00 do godziny 22:00.
 4. Apartamenty ROZETA mogą odmówić przyjęcia Klienta, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników lub innych osób przebywających w Apartamentach, albo też
  w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowanie Apartamentów.
 5. Na terenie całych Apartamentów ROZETA ze względu na warunki przeciwpożarowe obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów.
 6. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie
  w apartamentach urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia, jak również używanie ognia otwartego w postaci np. grilla

 

V.    Zmiany w rezerwacji

 1. Jeśli termin nowy przypada w droższym sezonie wymagana jest dopłata różnicy w cenie.
 2. Termin pobytu w danym apartamencie można przedłużyć o ile jest wolny. O fakcie przedłużenia należy powiadomić e-mailem bądź telefonicznie.
 3. W przypadku odwołania rezerwacji:
  • na co najmniej 30 dni przed terminem rozpoczęcia pobytu zaliczka ulega zwrotowi
   w całości,
  • na mniej niż 30 dni przed terminem rozpoczęcia pobytu zaliczka nie podlega zwrotowi, chyba że inaczej zostanie ustalone z właścicielem obiektu .

VI.   Przeniesienie praw i obowiązków klienta na inną osobę

W każdej chwili Klient może przenieść na inną osobę wszystkie przysługujące mu z tytułu rezerwacji uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej rezerwacji obowiązki. W tej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić właściciela o zmianie rezerwującego podając dane personalne osoby, która przejmuje prawa i obowiązki wynikające z umowy.

 

VII.   Zwierzęta

W Apartamentach ROZETA nie przewidujemy pobytu zwierząt.

 

VIII. Wystąpienie sił wyższych

 1. Właściciel ma prawo, w przypadku wystąpienia zjawisk mających charakter siły wyższej anulować umowę. Dotyczy to również przypadków, w których bezpieczeństwo osobiste Klienta lub jego majątku, z powodów niezależnych od właściciela, nie będzie mogło być zagwarantowane.
 2. Kwoty wpłacone przez Klienta podlegają natychmiastowemu zwrotowi z potraceniem kwot należnych za usługi już wyświadczone.

 

IX.   Prawo właściwe

Prawem właściwym dla sporów pomiędzy właścicielem a Klientem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby właściciela.